KONCEPT - orodja

Metodologija ZOPP

AdminSI

ZOPP je akronim nemškega izraza "Zielorientierte Projektplanung" oz. objektivno orientirano planiranje projektov. Gre za metodologijo načrtovanja (niz naprav in postopkov), ki jo uporabimo pri obravnavanju načrtovane dejavnosti v procesu vodenja razvojnega projekta skozi življenjski cikel projekta.

 

Potek:

 

1. Analiza udeležbe

Prvi korak je razvoj celovite slike zainteresiranih strani (interesne skupine, institucije, posamezniki, itd.), ki se jih projekt/problem dotika.

 

2. Analiza problema

Na podlagi dostopnih informacij se obstoječi projekt/problem analizira, t. j. identificira se  glavne probleme ter vizualizira njihove medsebojne povezave (problemsko drevo).

 

3. Analiza ciljev

Pri analizi ciljev se problemsko drevo pretvori v drevo ciljev (prihodnjih rešitev problema), nato pa se le-tega analizira.

 

4. Alternativna analiza

Namen alternativne analize je identifikacija možnih alternativ, ocena njihove izvedljivosti in izbor ene projektne strategije.

 

5. Opis projekta

Ko je projektna strategija izbrana se glavni projektni elementi (splošni namen, cilji, pričakovani rezultati in aktivnosti) izberejo iz drevesa ciljev in prenesejo v "matriko načrtovanja projekta".

 

6. Predpostavke

Za vsak nivo vzročne hierarhije projektnih elementov (od vložka do splošnega namena) se definira zunanje pogoje in dejavnike, ki jih bo za uspešnost projekta potrebno zadostiti.

 

7. Kazalniki učinka in načini preverjanja

Definira se kvantitativne in kvalitativne pokazatelje uspešnosti in učinkov, ki zagotavljajo preprost in zanesljiv način merjenja dosežkov in rezultatov, odražajo procese, ki so do njih privedli, in omogočajo opazovanje sprememb v okviru projekta.

 

Vir: Project Management Handbook, A Working Tool for Project Managers; http://www.novartisfoundation.org/platform/apps/Publication/getfmfile.asp?id=613&el=808&se=1800744&doc=44&dse=4