Razvoj projekta

Ko smo opredelili projekt in pojasnili vse pogoje ter odgovornosti, lahko začnemo z razvojem podrobnega poslovnega načrta projekta. Če je to vaš prvi inovacijski projekt, poimenujemo ga pilotni projekt, bi morali vložiti dovolj časa za načrtovanje posameznih korakov. V primeru, da gre za razvoj posebnih izdelkov, se lahko večina podjetij zanese na dobro uveljavljene postopke iz lastnega projektnega vodenja. Imejte pa v mislih, da je razvoj inovacijskega projekta veliko bolj zapleten kot sam razvoj izdelkov ali izvajanje novih storitev.

 

 

Uporabite vaš prvi inovacijski pilotni projekt za raziskavo o tem, katere dodatne procese in postopke potrebujete, da boste lahko oblikovali odlično osnovo za bodoče projekte. Vso znanje in izkušnje, ki ga pridobite skozi izvajanje tega pilotnega projekta, je potrebno v nadaljevanju vključiti v proces managementa inoviranja. Z naslednjim korakom preverite, ali je sedanji proces razvoja v skladu s strategijo podjetja in poslovnimi cilji. Zapisujte si vse, kar ste se pri izvajanju vaše projekta naučili, in analizirajte potencialne možnosti za izboljšanje. V nadaljevanju boste našli nasvete, orodja in priporočila, kako lahko svojo projektno idejo razvijete na profesionalni način.

 

AdminSI

Lista specifikacij, pogosto skrajšano "lista spec" je tehnični dokument, ki natančno določa kako naj bi določen izdelek deloval oz. funkcioniral. Imamo več izrazov, kot so funkcionalne, sistemske in ciljne specifikacije, pa tudi specifikacije izdelkov in zahtev.

AdminSI

ZOPP je akronim nemškega izraza " Zielorientierte Projektplanung " oz. objektivno orientirano planiranje projektov. Gre za metodologijo načrtovanja (niz naprav in postopkov), ki jo uporabimo pri obravnavanju načrtovane dejavnosti v procesu vodenja razvojnega projekta skozi življenjski cikel projekta.

AdminSI

Rezultat metode logičnega okvira (Logical Framework Approach - LFA) je matrika načrtovanja projekta (Project Planning Matrix - PPM), ki prikazuje medsebojne odnose na štirih hierarhičnih nivojih – splošni namen, cilji, pričakovani rezultati in aktivnosti - v logičnem zaporedju. Kazalniki in zunanji dejavniki morajo biti definirani za vsak nivo.